کتان ۱۰۰٪ ‍‍‍‍‍‍پنبه +A سفید خط دار آبی متوسط راه راه 1