کتان ۱۰۰٪ ‍‍‍‍‍‍پنبه +A سفید خط دار سرمه ای راه راه 3