کتان ۱۰۰٪ ‍‍‍‍‍‍پنبه +A سفید خط دار یاسی راه راه 1