کتان ۱۰۰٪ ‍‍‍‍‍‍پنبه +A قرمز مشکی سفید چهار خونه 1