کتان ۱۰۰٪ ‍‍‍‍‍‍پنبه +A مشکی مایل مشکی ذغالی ساده 1