کتان ۱۰۰٪ ‍‍‍‍‍‍پنبه +A کرم تیره سفید راه راه 1 (3.3 متر)